Based on Xiu Xiu's music "Normal Love"
https://www.youtube.com/watch?v=-jufDvEhu94

15x21cm, 40p, 2019 (en/fr)